03:40:13 [shinnya'in]
10:44:59 [shinnya'out] ; Ping timeout: 240 seconds
13:35:55 [shinnya'in]