00:17:19 [shinnya'in]
01:22:28 [shinnya'out] ; Ping timeout: 240 seconds
21:39:44 [shinnya'in]