01:14:01 [shinnya'in]
02:19:33 [shinnya'out] ; Ping timeout: 260 seconds
23:16:52 [shinnya'in]