00:48:05 [shinnya'in]
06:38:00 [shinnya'out] ; Ping timeout: 272 seconds
14:49:07 [shinnya'in]