01:50:02 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
04:40:29 [saia'in]
05:49:28 [saia'out] ; Ping timeout: 276 seconds
12:37:35 [saia'in]
14:33:41 [saia'out] ; Ping timeout: 250 seconds
15:55:59 [saia'in]
16:24:28 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
18:17:10 [saia'in]
18:31:35 [saia'out] ; Ping timeout: 250 seconds
19:43:10 [saia'in]
21:53:21 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
23:46:47 [saia'in]