21:50:30 [ksmakoto'out] ; Read error: No route to host
21:50:48 [ksmakoto'in]