02:37:22 [saia_'in]
02:38:50 [saia'out] ; Ping timeout: 265 seconds
03:25:58 [saia_'out] ; Ping timeout: 252 seconds
12:16:42 [saia'in]
14:28:57 [saia'out] ; Ping timeout: 256 seconds
19:29:41 [saia'in]
21:52:19 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds