16:02:58 [ksmakoto'out] ; Read error: No route to host
16:03:16 [ksmakoto'in]