01:48:54 [saia'out] ; Ping timeout: 256 seconds
01:57:55 [saia'in]
06:19:21 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
07:33:09 [shinnya-'in]
07:34:22 [shinnya_'out] ; *.net *.split
10:45:36 [shinnya-'out] ; Ping timeout: 272 seconds
10:50:28 [shinnya_'in]
21:04:30 [saia'in]
23:00:42 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds