01:14:21 [saia'out] ; Ping timeout: 255 seconds
02:08:14 [saia'in]
02:41:28 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
04:16:00 [saia'in]
07:06:28 [saia'out] ; Ping timeout: 244 seconds
11:15:06 [shinnya-'out] ; Ping timeout: 255 seconds
11:21:09 [shinnya_'in]
11:30:13 [shinnya_'out] ; Ping timeout: 245 seconds
13:23:20 [shinnya_'in]
16:52:18 [shinnya_'out] ; Ping timeout: 245 seconds
16:56:23 [saia'in]
16:59:12 [shinnya_'in]
18:46:02 [saia'out] ; Ping timeout: 244 seconds
19:55:24 [saia'in]