00:51:54 [saia'out] ; Ping timeout: 272 seconds
02:00:24 [saia'in]
04:53:12 [saia'out] ; Ping timeout: 272 seconds
09:30:08 [shinnya'out] ; Read error: Connection reset by peer
09:38:10 [shinnya'in]
09:52:18 [shinnya'out] ; Ping timeout: 255 seconds
09:59:40 [shinnya'in]
10:04:38 [shinnya'out] ; Ping timeout: 244 seconds
10:09:41 [shinnya'in]
10:51:13 [shinnya'out] ; Ping timeout: 256 seconds
10:58:15 [shinnya'in]
11:13:08 [shinnya'out] ; Ping timeout: 265 seconds
11:18:17 [shinnya'in]
11:48:27 [shinnya'out] ; Ping timeout: 256 seconds
11:55:21 [shinnya'in]
13:37:49 [shinnya'out] ; Ping timeout: 256 seconds
14:50:52 [saia'in]
17:00:40 [saia'out] ; Ping timeout: 250 seconds
21:39:12 [saia'in]