01:19:47 [saia'out] ; Ping timeout: 258 seconds
02:06:12 [saia'in]
02:49:40 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
09:22:14 [saia'in]
10:37:56 [saia'out] ; Ping timeout: 272 seconds
19:56:19 [saia'in]
20:55:56 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
21:59:42 [saia'in]
23:02:47 [saia'out] ; Ping timeout: 245 seconds