01:31:28 [saia'out] ; Ping timeout: 272 seconds
02:06:28 [saia'in]
02:37:13 [saia'out] ; Ping timeout: 244 seconds
07:30:28 [shinnya'out] ; Ping timeout: 264 seconds
07:35:14 [shinnya'in]
12:10:41 [shinnya'out] ; Ping timeout: 245 seconds
13:24:34 [saia'in]
14:32:22 [saia'out] ; Ping timeout: 272 seconds
23:42:55 [shinnya'in]