00:49:51 [saia'out] ; Ping timeout: 245 seconds
02:06:35 [saia'in]
02:57:29 [saia'out] ; Ping timeout: 255 seconds
09:22:12 [saia'in]
09:40:36 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
10:17:51 [shinnya'out] ; Ping timeout: 256 seconds
14:46:57 [saia'in]
17:03:04 [saia'out] ; Ping timeout: 258 seconds
20:02:10 [saia'in]
21:27:21 [saia'out] ; Ping timeout: 245 seconds