00:39:03 [saia'out] ; Ping timeout: 272 seconds
02:18:13 [saia'in]
03:01:03 [saia'out] ; Ping timeout: 245 seconds
08:24:22 [shinnya'in]
10:10:36 [saia'in]
11:50:08 [saia'out] ; Ping timeout: 244 seconds
12:21:10 [shinnya'out] ; Ping timeout: 250 seconds
15:01:58 [shinnya'in]
20:08:22 [saia'in]
20:49:33 [saia'out] ; Ping timeout: 256 seconds
21:02:28 [shinnya'out] ; Ping timeout: 250 seconds
22:31:03 [saia'in]