00:56:07 [saia'out] ; Ping timeout: 265 seconds
03:03:37 [saia'in]
03:30:28 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
04:07:12 [shinnya'in]
11:44:22 [shinnya'out] ; Ping timeout: 240 seconds
19:21:05 [saia'in]
19:25:51 [saia'out] ; Ping timeout: 265 seconds
19:43:51 [saia'in]
20:12:21 [shinnya'in]
21:19:23 [saia'out] ; Ping timeout: 245 seconds
22:02:32 [shinnya'out] ; Ping timeout: 260 seconds
22:07:32 [shinnya'in]
22:30:21 [saia'in]
22:43:02 [shinnya'out] ; Ping timeout: 244 seconds