10:24:09 [shinnya'in]
12:29:25 [shinnya'out] ; Ping timeout: 256 seconds
23:04:31 [shinnya'in]