03:06:35 [saia'in]
06:05:45 [shinnya'in]
09:19:29 [shinnya'out] ; Ping timeout: 265 seconds
13:53:34 [ksmakoto_'in]
13:57:16 [ksmakoto'out] ; Ping timeout: 252 seconds
14:26:53 [saia'out] ; Ping timeout: 265 seconds
17:36:11 [saia'in]
19:01:27 [saia'out] ; Ping timeout: 245 seconds
20:21:22 [saia'in]
20:42:04 [shinnya'in]
21:41:07 [saia_'in]
21:42:32 [saia'out] ; Ping timeout: 260 seconds
22:09:37 [saia_'out] ; Ping timeout: 240 seconds
22:37:05 [saia'in]
23:03:53 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
23:11:27 [saia'in]