01:41:04 [saia'out] ; Ping timeout: 260 seconds
02:03:15 [saia'in]
02:36:05 [saia'out] ; Ping timeout: 252 seconds
07:51:53 [shinnya'in]
09:37:25 [saia'in]
09:55:12 [shinnya'out] ; Ping timeout: 245 seconds
10:36:38 [saia'out] ; Ping timeout: 265 seconds
14:35:55 [saia'in]
15:59:02 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
17:30:14 [saia'in]
18:55:38 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
21:05:38 [saia'in]
21:51:46 [saia'out] ; Ping timeout: 276 seconds
22:09:19 [shinnya'in]
23:02:09 [saia'in]
23:07:52 [shinnya'out] ; Ping timeout: 260 seconds
23:16:23 [saia'out] ; Quit: Leaving...