01:35:30 [saia'out] ; Ping timeout: 276 seconds
01:59:18 [saia'in]
03:36:38 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
08:32:37 [shinnya'in]
09:52:31 [shinnya'out] ; Quit: ZNC - http://znc.in
12:33:40 [saia'in]
15:40:38 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
17:50:58 [saia'in]
17:58:40 [saia'out] ; *.net *.split
17:58:42 [ksmakoto_'out] ; *.net *.split
17:58:57 [saia'in]
18:02:00 [saia'out] ; *.net *.split
18:04:31 [saia'in]
18:07:56 [ksmakoto_'in]
18:41:57 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
19:42:12 [saia'in]
21:03:44 [saia'out] ; Ping timeout: 260 seconds