00:29:53 [saia'out] ; Ping timeout: 245 seconds
01:43:33 [saia'in]
03:53:41 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
04:18:15 [shinnya'in]
09:59:47 [shinnya'out] ; Ping timeout: 252 seconds
12:39:35 [saia'in]
14:27:19 [saia'out] ; Ping timeout: 260 seconds
15:21:36 [saia'in]
16:02:38 [saia'out] ; Ping timeout: 255 seconds
16:42:40 [saia'in]
18:53:05 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
20:57:48 [shinnya'in]
22:19:29 [shinnya'out] ; Ping timeout: 264 seconds