00:40:27 [saia'out] ; Ping timeout: 252 seconds
02:06:23 [saia'in]
02:50:58 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
08:26:29 [shinnya'in]
09:43:18 [shinnya'out] ; Ping timeout: 240 seconds
12:39:12 [saia'in]
14:04:44 [saia'out] ; Ping timeout: 255 seconds
14:37:37 [saia'in]
15:26:10 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
16:52:12 [saia'in]
18:46:03 [saia'out] ; Ping timeout: 260 seconds
19:15:09 [saia'in]
21:33:47 [shinnya'in]
21:43:29 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
22:17:57 [saia'in]
22:58:18 [shinnya'out] ; Ping timeout: 240 seconds