01:18:50 [saia'out] ; Ping timeout: 255 seconds
02:02:44 [saia'in]
03:24:03 [saia'out] ; Ping timeout: 245 seconds
05:45:48 [shinnya'in]
09:25:50 [shinnya'out] ; Ping timeout: 252 seconds
09:27:35 [shinnya'in]
09:42:06 [saia'in]
09:45:38 [shinnya'out] ; Ping timeout: 252 seconds
10:38:59 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
12:10:33 [saia'in]
12:13:13 [shinnya'in]
12:39:17 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
13:33:38 [saia'in]
14:24:35 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
18:49:30 [saia'in]
19:07:59 [saia'out] ; Ping timeout: 252 seconds
20:31:10 [saia'in]
21:19:15 [shinnya'out] ; Ping timeout: 252 seconds
21:22:17 [saia'out] ; Ping timeout: 252 seconds
21:24:36 [shinnya'in]
23:22:00 [saia'in]