00:33:53 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
02:11:41 [saia'in]
03:13:04 [saia'out] ; Ping timeout: 265 seconds
06:24:10 [shinnya'in]
08:51:06 [saia'in]
09:31:07 [shinnya'out] ; Ping timeout: 240 seconds
10:34:56 [saia'out] ; Ping timeout: 252 seconds
13:59:25 [saia'in]
15:12:45 [saia'out] ; Ping timeout: 252 seconds
22:22:37 [shinnya'in]
23:39:07 [shinnya'out] ; Ping timeout: 240 seconds