01:42:58 [saia'out] ; Ping timeout: 255 seconds
02:09:21 [saia'in]
02:42:27 [saia'out] ; Ping timeout: 268 seconds
07:42:45 [saia'in]
07:53:24 [saia'out] ; Ping timeout: 255 seconds
08:07:52 [shinnya'in]
08:36:51 [shinnya'out] ; Ping timeout: 252 seconds
12:17:15 [saia'in]
14:35:15 [saia'out] ; Ping timeout: 255 seconds
19:23:27 [saia'in]
22:03:33 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
22:17:31 [shinnya'in]
23:09:38 [shinnya'out] ; Ping timeout: 240 seconds