00:25:33 [saia'out] ; Ping timeout: 255 seconds
02:22:36 [saia'in]
04:03:55 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
04:51:37 [shinnya'in]
07:51:08 [shinnya'out] ; Ping timeout: 240 seconds
08:49:01 [saia'in]
09:23:38 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
10:33:27 [saia'in]
11:41:20 [saia'out] ; Ping timeout: 268 seconds
18:15:07 [saia'in]
18:45:35 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
20:54:11 [shinnya'in]
21:22:26 [saia'in]
23:43:31 [shinnya'out] ; Ping timeout: 245 seconds