03:28:25 [saia'out] ; Ping timeout: 260 seconds
07:39:33 [shinnya'in]
07:50:57 [saia'in]
08:32:07 [saia'out] ; Quit: Leaving...
11:32:52 [shinnya'out] ; Ping timeout: 264 seconds
14:05:47 [peccu2'out] ; Ping timeout: 240 seconds
14:26:42 [peccu2'in]
23:27:53 [shinnya'in]