01:21:43 [saia'in]
01:25:42 [shinnya'in]
06:56:49 [saia'out] ; Ping timeout: 260 seconds
10:23:11 [saia'in]
11:21:23 [shinnya'out] ; Ping timeout: 248 seconds
12:05:31 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
13:53:45 [saia'in]
15:17:31 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
17:20:38 [saia'in]
18:54:04 [saia'out] ; Ping timeout: 246 seconds
19:05:26 [saia'in]
20:04:51 [saia'out] ; Ping timeout: 268 seconds
20:25:30 [saia'in]
23:52:06 [shinnya'in]