03:26:31 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
07:20:44 [saia'in]
09:16:45 [saia'out] ; Ping timeout: 260 seconds
13:27:06 [saia'in]
15:49:13 [saia'out] ; Ping timeout: 260 seconds
16:55:09 [saia'in]
17:53:48 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
18:28:29 [saia'in]
19:15:41 [saia'out] ; Ping timeout: 276 seconds
19:32:54 [saia'in]
21:49:19 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
23:24:58 [saia'in]