04:42:02 [saia'out] ; Ping timeout: 256 seconds
12:17:27 [saia'in]
14:54:11 [saia'out] ; Ping timeout: 248 seconds
16:29:39 [g000001'in]
16:34:56 [g000001_'out] ; *.net *.split
18:00:08 [saia'in]
18:59:24 [saia'out] ; Ping timeout: 256 seconds
19:08:12 [saia'in]
20:31:46 [saia'out] ; Ping timeout: 256 seconds