02:25:17 [saia'out] ; Ping timeout: 256 seconds
03:53:47 [saia'in]
06:39:06 [saia'out] ; Ping timeout: 264 seconds
07:27:46 [saia'in]
09:41:44 [saia'out] ; Ping timeout: 255 seconds
12:42:16 [saia'in]
18:21:14 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
19:12:00 [ksmakoto'out] ; *.net *.split
19:14:02 [saia'in]
19:15:38 [ksmakoto'in]
19:28:17 [usaturn'out] ; *.net *.split
19:28:41 [usaturn'in]
20:52:00 [saia'out] ; Ping timeout: 268 seconds
21:32:22 [saia'in]