03:38:16 [saia'out] ; Ping timeout: 268 seconds
12:21:04 [saia'in]
15:27:03 [saia'out] ; Ping timeout: 276 seconds
17:09:34 [saia'in]
19:01:10 [saia'out] ; Ping timeout: 260 seconds
19:13:05 [saia'in]
20:46:39 [saia'out] ; Ping timeout: 252 seconds
20:47:02 [quek'in]
21:33:13 [quek'out] ; Ping timeout: 252 seconds
21:54:27 [saia'in]