04:23:58 [saia'out] ; Ping timeout: 252 seconds
17:49:52 [saia'in]
18:55:15 [saia'out] ; Ping timeout: 276 seconds
20:42:01 [saia'in]