03:24:51 [saia'out] ; Ping timeout: 260 seconds
12:26:40 [saia'in]
13:48:04 [saia'out] ; Ping timeout: 244 seconds
15:18:47 [saia'in]