03:28:14 [saia'out] ; Ping timeout: 260 seconds
12:17:37 [saia'in]
15:43:03 [ksmakoto'out] ; *.net *.split
15:43:04 [saia'out] ; *.net *.split
15:43:04 [r_takaishi__'out] ; *.net *.split
15:48:30 [saia'in]
15:48:31 [ksmakoto'in]
15:48:31 [r_takaishi__'in]
16:42:49 [ksmakoto'out] ; *.net *.split
16:42:50 [saia'out] ; *.net *.split
16:42:50 [r_takaishi__'out] ; *.net *.split
17:29:48 [saia'in]
17:29:49 [ksmakoto'in]
17:29:49 [r_takaishi__'in]
18:34:18 [ksmakoto'out] ; *.net *.split
18:34:19 [saia'out] ; *.net *.split
18:34:20 [r_takaishi__'out] ; *.net *.split
18:38:31 [saia'in]
18:38:31 [ksmakoto'in]
18:38:31 [r_takaishi__'in]
20:05:19 [saia'out] ; Ping timeout: 260 seconds