01:26:42 [saia'out] ; Ping timeout: 245 seconds
07:15:59 [saia'in]
09:00:02 [saia'out] ; Ping timeout: 265 seconds
10:10:08 [ghoul'in]
10:12:21 [ghoul'out] ; Client Quit
17:29:39 [saia'in]
18:57:10 [saia'out] ; Ping timeout: 250 seconds
21:54:25 [saia'in]