12:18:25 [ksmakoto'out] ; Read error: No route to host
12:18:40 [ksmakoto'in]