00:46:03 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
07:32:24 [saia'in]
09:30:12 [saia'out] ; Ping timeout: 248 seconds
17:19:48 [PECCU'out] ; *.net *.split
17:19:48 [ls_sspecbot'out] ; *.net *.split
17:28:08 [PECCU'in]
18:28:05 [saia'in]
22:03:03 [saia'out] ; Ping timeout: 240 seconds
22:35:00 [saia'in]