03:21:13 [saia'out] ; Ping timeout: 252 seconds
11:26:48 [saia'in]
13:08:43 [saia'out] ; Ping timeout: 252 seconds
14:53:07 [ksmakoto'out] ; Ping timeout: 276 seconds
14:53:43 [ksmakoto'in]
20:24:04 [saia'in]